پیشوایان صبرپیشوایان صبرعلیه نامردمی‌هاعلیه نامردمی‌هاهمدل در مقاومتهمدل در مقاومتروسفیدی اسلامروسفیدی اسلامنتیجه استقامت دانشجویاننتیجه استقامت دانشجویانپیروی از پیشوایان صبرپیروی از پیشوایان صبرمهیا باشید برای مصیبتهامهیا باشید برای مصیبتهاتحمل گرسنگی و تشنگیتحمل گرسنگی و تشنگیوعده‌های پوشالیوعده‌های پوشالی عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی