سفره آمادهسفره آمادهبخشی از وصیتنامه شهید سلیمانیبخشی از وصیتنامه شهید سلیمانیبخشی از وصیتنامه شهید برونسیبخشی از وصیتنامه شهید برونسیبخشی از وصیتنامه شهید باکریبخشی از وصیتنامه شهید باکریبخشی از وصیتنامه شهید همتبخشی از وصیتنامه شهید همتغبطه می‌خورم...غبطه می‌خورم...جز ادامه جهاد راهی نیست...جز ادامه جهاد راهی نیست...با سپیده سحر عشق، عقد وصال بسته‌اندبا سپیده سحر عشق، عقد وصال بسته‌اندمامور انتقاممامور انتقام شهدا صفحه 2