تکلیف آزادمردانتکلیف آزادمردانبرکت مجاهدت شهدا و ایثارگرانبرکت مجاهدت شهدا و ایثارگرانایثار و اخلاصایثار و اخلاصمدیون آنهاییممدیون آنهاییم عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی