اجازه دخالت نمی دهیم...اجازه دخالت نمی دهیم...دولت اسلامی، اگر با نظارت فقیه باشد، آسیبی بر این مملکت نخواهد وارد شددولت اسلامی، اگر با نظارت فقیه باشد، آسیبی بر این مملکت نخواهد وارد شد عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی