ماموریت برای وطنماموریت برای وطنمسابقه مصرفمسابقه مصرفسیاست رژیم شاه، مونتاژ استسیاست رژیم شاه، مونتاژ است عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی