جز ادامه جهاد راهی نیست...جز ادامه جهاد راهی نیست...هویت دینی و شرافت مکتبیهویت دینی و شرافت مکتبیخشکانیدن ریشه‌های سرمایه‌داریخشکانیدن ریشه‌های سرمایه‌داری عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی