امتحان سختامتحان سختامتحان روسای قواامتحان روسای قواتذکر به اهالی و ثروتمندانتذکر به اهالی و ثروتمندانبه این عبادت بشتابیدبه این عبادت بشتابید عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی