فلسطین در راس مصیبت‌هافلسطین در راس مصیبت‌هاواللّه ولیّ التوفیقواللّه ولیّ التوفیقکمک به این پیکار مقدسکمک به این پیکار مقدسجز ادامه جهاد راهی نیست...جز ادامه جهاد راهی نیست...دفاع از اسلام با جان و مالدفاع از اسلام با جان و مالهیهات منا الذلههیهات منا الذلهانّ الحیاهَ عقیدهٌ وَ جَهادٌانّ الحیاهَ عقیدهٌ وَ جَهادٌتوحید کلمه در برابر دشمنتوحید کلمه در برابر دشمنبر مستکبران آدمخوار بشوریدبر مستکبران آدمخوار بشورید قدس شریف صفحه 3