روز جهانیروز جهانیرژیم غاصبرژیم غاصبنتیجه مقاومتنتیجه مقاومتمقاومت، راه پیروزیمقاومت، راه پیروزینه به سازشکارینه به سازشکارینابودی ستمگراننابودی ستمگرانفاجعه دردناکفاجعه دردناکسازش ممنوعسازش ممنوعدست‌نشاندگان منطقه مانع رهایی فلسطیندست‌نشاندگان منطقه مانع رهایی فلسطین قدس شریف صفحه 2