انَّ اکرَمَکمْ عِنْدَ اللّهِ اتقیکمانَّ اکرَمَکمْ عِنْدَ اللّهِ اتقیکمبسیج مسلمانان در دفاع از ارزش‌هابسیج مسلمانان در دفاع از ارزش‌هاوحدت کلمه اسلامیوحدت کلمه اسلامیتفرقه بین مسلمانانتفرقه بین مسلمانانپیام به برادران عرب و مسلمانپیام به برادران عرب و مسلماننماز وحدت در قدسنماز وحدت در قدس عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی