علیه نامردمی‌هاعلیه نامردمی‌هامکتبی باشد و در خط اسلاممکتبی باشد و در خط اسلامفرهنگ استعماری و استبدادیفرهنگ استعماری و استبدادیپلیس امام زمانپلیس امام زمان عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی