هجر روی توهجر روی توفخر الاولیاءفخر الاولیاءمیلاد گل و بهار جانمیلاد گل و بهار جانخم ابروی کجتخم ابروی کجت عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی