مذهب رندانمذهب رندانوجه تسمیه «لیله القدر»وجه تسمیه «لیله القدر»صاحب قدرصاحب قدرمعنای حقیقی روزهمعنای حقیقی روزهاستفاده از ضیافت الهیاستفاده از ضیافت الهیعیدی ماه رمضانعیدی ماه رمضانروز لقاء اهل معرفتروز لقاء اهل معرفتادعیه‌ی ائمهادعیه‌ی ائمهدعوت به ضیافت اللهدعوت به ضیافت الله ماه رمضان صفحه 2