عیدی پروردگارعیدی پروردگارشب عبودیتشب عبودیتجلوه لیله القدرجلوه لیله القدرآداب ماه مبارکآداب ماه مبارککوک ساعتکوک ساعتمذهب رندانمذهب رندانوجه تسمیه «لیله القدر»وجه تسمیه «لیله القدر»صاحب قدرصاحب قدرمعنای حقیقی روزهمعنای حقیقی روزه ماه رمضان صفحه 2