اگر مخالف دستور اسلام و برای ایجاد تشنج سخنرانی کردم، من را بگیرند و به دادگاه بسپرنداگر مخالف دستور اسلام و برای ایجاد تشنج سخنرانی کردم، من را بگیرند و به دادگاه بسپرنددخالت کردن و جلوگیری از حکم قضات خلاف شرع استدخالت کردن و جلوگیری از حکم قضات خلاف شرع استاگر حکمی صادر شد، هیچ فردی حق جوسازی ندارد، نه در روزنامه‌ها نه در نطق‌هااگر حکمی صادر شد، هیچ فردی حق جوسازی ندارد، نه در روزنامه‌ها نه در نطق‌هاهیچ وقت نخواهید دید که دو حزب در آمریکا باشد که یکیشان یا هر دویشان بر خلاف مصلحت آمریکا عمل کنندهیچ وقت نخواهید دید که دو حزب در آمریکا باشد که یکیشان یا هر دویشان بر خلاف مصلحت آمریکا عمل کنندروی مواضع اسلام قاطع بایستیدروی مواضع اسلام قاطع بایستیدهمه در مقابل قانون برابر هستندهمه در مقابل قانون برابر هستندقوه قضاییه نجات‌بخشقوه قضاییه نجات‌بخش عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی