چشم ها به شماست...چشم ها به شماست... عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی