توانایی به زانو درآوردن توسط ایمانتوانایی به زانو درآوردن توسط ایمانمذهب رهایی بخشمذهب رهایی بخشپیروان اسلامپیروان اسلامما آماده‌ایم...ما آماده‌ایم...ظلم میانجیگریظلم میانجیگریتحول روحی در جوانانتحول روحی در جوانانحق در مقابل باطلحق در مقابل باطلمبارزه آشتی‌ناپذیرمبارزه آشتی‌ناپذیرچشیدن طعم پیروزیچشیدن طعم پیروزی مبارزه با استکبار صفحه 3