اختلاف ممنوعاختلاف ممنوعسم کشندهسم کشندهدست‌های ناپاکدست‌های ناپاکمفسدین در حال ایجاد تفرقهمفسدین در حال ایجاد تفرقهپوساندن از داخلپوساندن از داخل عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی