از عربده آمریکا نترسید!از عربده آمریکا نترسید!ظلم میانجیگریظلم میانجیگریاراده الهی به حذف مستکبریناراده الهی به حذف مستکبریندر انتظار طلوعدر انتظار طلوعافول ستاره نحس مستکبران افول ستاره نحس مستکبران عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی