اگر این جمهوری اسلامی شکست بخورداگر این جمهوری اسلامی شکست بخوردبرای مردم ضربتی کار کنیدبرای مردم ضربتی کار کنیدتقوا ملاک است، نه ثروتتقوا ملاک است، نه ثروت عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی