سرافراز و روسفیدسرافراز و روسفیدشکوه اسلامشکوه اسلامتنها نجات دهندهتنها نجات دهندهولادت انسان کاملولادت انسان کاملروز شهادتروز شهادتصلابت و عطوفتِ امامصلابت و عطوفتِ امامتحکیم ریشه های انقلابتحکیم ریشه های انقلابچهره دوست و دشمنچهره دوست و دشمندرس مبارزهدرس مبارزه جنگ صفحه 2