تنها نجات دهندهتنها نجات دهندهولادت انسان کاملولادت انسان کاملروز شهادتروز شهادتصلابت و عطوفتِ امامصلابت و عطوفتِ امامتحکیم ریشه های انقلابتحکیم ریشه های انقلابچهره دوست و دشمنچهره دوست و دشمندرس مبارزهدرس مبارزهما در جنگ به این نتیجه رسیده‌ایم که باید روی پای خودمان بایستیم.ما در جنگ به این نتیجه رسیده‌ایم که باید روی پای خودمان بایستیم.دولت‌های ضد بشردولت‌های ضد بشر جنگ صفحه 2