تحکیم ریشه های انقلابتحکیم ریشه های انقلابچهره دوست و دشمنچهره دوست و دشمندرس مبارزهدرس مبارزهما در جنگ به این نتیجه رسیده‌ایم که باید روی پای خودمان بایستیم.ما در جنگ به این نتیجه رسیده‌ایم که باید روی پای خودمان بایستیم.دولت‌های ضد بشردولت‌های ضد بشرنمونه ای در همه ابعادنمونه ای در همه ابعادیا لَیْتَنی‌ کُنْتُ مَعَکُمْ فَافُوزَ فَوْزاً عَظیماًیا لَیْتَنی‌ کُنْتُ مَعَکُمْ فَافُوزَ فَوْزاً عَظیماًمملکت آسیب ناپذیرمملکت آسیب ناپذیرروزی ما با خداستروزی ما با خداست جنگ صفحه 2