ملت مشکل‌گشاملت مشکل‌گشاهمت والای ملت ایرانهمت والای ملت ایرانحضور روحانیت در مسائل و مشکلاتحضور روحانیت در مسائل و مشکلات عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی