همه بنایشان بر خدمت باشدهمه بنایشان بر خدمت باشدخدمت به خوزستان ، یک تکلیف شرعیخدمت به خوزستان ، یک تکلیف شرعیبرای خدمت به مستضعفین آمده باشدبرای خدمت به مستضعفین آمده باشددغدغه‌مند برای محرومیندغدغه‌مند برای محرومینآقایان با خودتان خلوت کنید!آقایان با خودتان خلوت کنید!مجلس مردمیمجلس مردمیخدمت به خوزستانخدمت به خوزستانخدمت با محبت و اخلاصخدمت با محبت و اخلاصکارمندان امام زمان(ع)کارمندان امام زمان(ع) خدمت به محرومین صفحه 2