از عربده آمریکا نترسید!از عربده آمریکا نترسید!اشکال‌تراشی و خدمت‌گزاریاشکال‌تراشی و خدمت‌گزاریامید مستضعفان به وعده الهیامید مستضعفان به وعده الهیاراده الهی به حذف مستکبریناراده الهی به حذف مستکبریندر انتظار طلوعدر انتظار طلوعافول ستاره نحس مستکبران افول ستاره نحس مستکبران سیره پیغمبر(ص) چی بوده است، سیره شماها چی است؟سیره پیغمبر(ص) چی بوده است، سیره شماها چی است؟شرافتی نیست رابطه داشتن با امثال آمریکاشرافتی نیست رابطه داشتن با امثال آمریکافریاد علیه ظالمینفریاد علیه ظالمین مظلومین صفحه 2