ملت مشکل‌گشاملت مشکل‌گشاتمام خیرتمام خیرحکومتِ خدمتحکومتِ خدمتدوست مردم باشیددوست مردم باشیدرضای خدا در رضایت مردمرضای خدا در رضایت مردمپلیس، حافظ استقلال و منافع مردمپلیس، حافظ استقلال و منافع مردمدست رد به سینه قدرتهای شیطانیدست رد به سینه قدرتهای شیطانینشانگر اسلامنشانگر اسلام عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی