امام بزرگوار ما | امیدوار به مردمامام بزرگوار ما | امیدوار به مردموصیت امام | قدر نعمت بزرگوصیت امام | قدر نعمت بزرگبه دست مردمبه دست مردمامام به مردم متکی استامام به مردم متکی استملت مشکل‌گشاملت مشکل‌گشاتمام خیرتمام خیرحکومتِ خدمتحکومتِ خدمتدوست مردم باشیددوست مردم باشیدرضای خدا در رضایت مردمرضای خدا در رضایت مردم مردم صفحه 2