اهتمام به دعااهتمام به دعاخم ابروی کجتخم ابروی کجت عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی