اعمالشان بر خلاف حکومت اسلامی استاعمالشان بر خلاف حکومت اسلامی استتفرقه بین مسلمانانتفرقه بین مسلمانانبرنامه ما، وحدت کلمه مسلمینبرنامه ما، وحدت کلمه مسلمیناختلاف مذهبی بین دولت‌های اسلامیاختلاف مذهبی بین دولت‌های اسلامیآیه وحدتآیه وحدت عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی