متعلق به طبقه مرفه سرمایه‌دار نباشدمتعلق به طبقه مرفه سرمایه‌دار نباشداگر خدمت نکنند، ملت برکنارشان می‌کنداگر خدمت نکنند، ملت برکنارشان می‌کندهیچ وقت نخواهید دید که دو حزب در آمریکا باشد که یکیشان یا هر دویشان بر خلاف مصلحت آمریکا عمل کنندهیچ وقت نخواهید دید که دو حزب در آمریکا باشد که یکیشان یا هر دویشان بر خلاف مصلحت آمریکا عمل کننددر پیشگاه خدا خود را صالح نمی یابید، انصراف دهیددر پیشگاه خدا خود را صالح نمی یابید، انصراف دهیداز مشروطه عبرت بگیرید/انگلستان با تبلیغات، سیاست را به دست غربزده ها میداداز مشروطه عبرت بگیرید/انگلستان با تبلیغات، سیاست را به دست غربزده ها میدادبا جنگ و نزاع کام مردم را تلخ نکنیدبا جنگ و نزاع کام مردم را تلخ نکنیداگر مومنین و متعهدین آمده بودند، عزتمان از بین نمی رفتاگر مومنین و متعهدین آمده بودند، عزتمان از بین نمی رفتشورای نگهبان همیشه مورد تایید اینجانب استشورای نگهبان همیشه مورد تایید اینجانب است عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی