بسیج منحصر به ایران نیستبسیج منحصر به ایران نیست عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی