نباید اشتباه تکرار شود...
همه تکلیف داریم ...
همه مکلفند
دنبال اشراف نمی‌رویم...
از طبقه مستضعف...
باید با تمام قوا جدیت کنید
کلیپ های تصویری تولید شده درباره امام خمینی سال 1400 صفحه 2