آن چیزی که ما را می‌ترساند وابستگی فرهنگی است
باید دانشگاه اسلامی بشود
اینجا جای علوم دیگر است
دانشگاهها باید تغییر بنیانی کند
دانشگاههای ما باید در خدمت ملت باشند
تبیین مفهوم «اسلامی شدن دانشگاه»
همه در فکر مردم باشید
آنهایی هستند که در آن عالم گرفتاریشان زیاد است
چه هواهای نفسانی ما غلبه کرد بر دعوتهای آنها
کلیپ های کوتاه درباره امام خمینی صفحه 2