فیلم

مسئولیت

آنهایی هستند که در آن عالم گرفتاریشان زیاد است
سخنرانی در جمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی (وظایف نمایندگان مجلس)
شما چه کردید؟
اعتبار مکتب ما، بسته به اعمال ماست...
بیشتر