فیلم

رئیس جمهور باید

همه مکلفند
دنبال اشراف نمی‌رویم...
از طبقه مستضعف...
باید با تمام قوا جدیت کنید
مسئولیت بزرگ...
اهمال نکنید
مانند نماز...
ما یک سیلی خوردیم از اشتباه...
بیشتر