فیلم

پیامبر اکرم (ص)

دعوت به اسلام بدون در نظر گرفتن میزان قدرت
عدم تحقق حکومت تماما اسلامی در همه اعصار
محرومیت بشر از تمام علم ائمه معصومین(ع)
اسلام همه چیز است و قرآن همه چیز
دعوت قرآن به رفع فتنه از تمام عالم
قصاص از رحمت اسلام است
آدم شدن
منطق انبیاء در برخورد با کفار و مومنین
وقتی مقصد الهی شد راه دشوار آسان بنظر میرسد
بیشتر