فیلم

امام حسین (ع)

اجتماع خودجوش ملت پیرامون مجالس عزاداری
این مجالس عزا را دست کم گرفتند
اهمیت جنبه سیاسی مراسم عزاداری
تاثیر خون سیدالشهدا(ع) بر قیام 15 خرداد
جنبه سیاسی و اجتماعی ادعیه و مجالس عزاداری
ملت ما قدر مجالس عزاداری را بداند
در صدر اسلام همه چیز فدای اسلام بود
ما از موت ترس دیگر نداریم
بشر در امتحان واقع است
بیشتر