فیلم

عدالت

بعثت رسول خدا نشانگر راه رفع ظلم
به حضرت امیر مجال تشکیل حکومت آنطور که میخواست ندادند
عیدغدیر از همه اعیاد بالاتر است
یکی از معانی تمسک به ولایت امیرالمومنین
لزوم تمسک مجلس و قوه قضائیه به ولایت امیرالمومنین
حساسیت مسئولین حکومت اسلامی در برابر ظلم
در این عصر ما همه الفاظ محتوای خودشان را از دست داده‌اند
غیر انسانی بودن حق "وتو"
ما کشورمان جز خدای تبارک و تعالی پناهی ندارد
بیشتر