فیلم

خاطراتی از امام

روایت رساندن خبر فوت حاج آقا مصطفی به امام خمینی
خاطرات یک دانشجوی ایرانی حاضر در فرانسه
شناسایی منابع کشور توسط دولت های استعمارگر
تضعیف روحانیت به دست رضا شاه
قدرت اراده ملت‌
ملیت خودشان را از دست داده‌اند
وضعیت روحانیون در دوره رضا خان پهلوی‌
انحطاط ارزش انسانیت‌
1281-1368
بیشتر