فیلم

آمریکا

لزوم حفظ آمادگی در برابر دشمن
تهدید و ایجاد نفاق در مبارزه با متجاوز
آن که با امریکا دوست است، صلاح ملت ما را می‌خواهد؟
القا کنندگان ترس در ملت
آنهایی که خواب آمریکا را می بینند خدا بیدارشان کند
نمی‌شود حالا مثل سابق با دیکتاتوری یا به تبلیغ به هم زد اوضاع را
بی اعتنایی مردم به خارج
مرگ بر همه ظالم‌های دنیا
وحشی بودن از دیدگاه دولتمردان امریکا
بیشتر