فیلم

امام خمینی و خبرنگارها

سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم (نظم در امور- بررسی احزاب داخلی و خارجی)
بیشتر