فیلم

کشورهای اسلامی

شما آقایی خودتان را از اسلام کسب کنید
خدا اینها را(سران کشورهای اسلامی)هدایت کند
قابل اعتماد نبودن قدرتهای جهانی
تاکید قرآن به عدم سلطه کفار بر مسلمین
استکبار در برابر ایران هیچ کاری نتوانسته بکند
ایران میخواهد همه مسلمین باهم باشند
دنیا را این هوای نفس دارد ازبین میبرد
دولت های منطقه میتوانند شر ابرقدرتها را کم کنند
مدعیان دروغین اسلام
بیشتر