شناسه مطلب صحیفه
نمایش نسخه چاپی

نامه به جمعی از علما و توضیح پیرامون وصیتنامه‌

نجف
توضیح پیرامون تعیین وصی
اراکی، حبیب اللَّه- رضوانی خمینی- خاتم یزدی، سید عباس- کریمی، سید جعفر- نجف
جلد ۳ صحیفه امام خمینی (ره)، صفحه ۲۷۰
بسمه تعالی‌
12 ذی الحجه 97
عطف به وصیتی که نمودم و آقایان اراکی و رضوانی و خاتمی «1» و کریمی را وصی قرار دادم، اگر برای یک نفر یا بیشتر پیشامدی شد که نتوانست قیام به امر کند سایر آقایان به جای او یک نفر مورد اطمینان و معروف به صحت و امانت را تعیین کنند. مقصود آن است که ما دام که به وصیت عمل نشده چهار نفر مورد اطمینان کفیل امر باشند و در غیاب یکی یا دو نفر بقیه آقایان اقدام به عمل کنند تا حاضر شود. از خداوند تعالی توفیق همه را خواستارم.
روح الله الموسوی الخمینی‌
«۱»- به استناد مشروح وصیتنامه مندرج در صفحه ۲۸۰- ظاهراً- منظور، آقای سید عباس خاتم یزدی باشد. این وصیتنامه و نظایر آن پس از بازگشت امام خمینی به ایران لغو گردید.


امام خمینی (ره)؛ 03 آذر 1356
 

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: