فیلم
 
کلیدواژه:

این ملی‌گراها و اینها که هی فریاد ملی، ملی می‌زنند، همینها هستند که بعضی‌شان در این کودتا هم دخالت داشتند، بر ضد این مملکت خودشان برای دیگران. همینها هستند که بعضی‌شان به طوری که شواهد هست، دخالت در این امر داشتند. این جهات مختلفه، گروههای مختلفه‌ای که در ایران هست و هی داد خلق را می‌زنند، و داد اینکه ما چطور هستیم، اینها هم همینهایند که در این مسائل دخالت داشتند. اینها هم همینهایند که می‌روند در امریکا این جوانهای عزیز ما که گرفتار هستند، همین اشخاص که دعوی خلقیت و- نمی‌دانم- چه می‌زنند، همینها آنجا می‌روند، به آنها می‌گویند: ای مرتجعین! اینها چه جمعیتهایی هستند؛ در داخل این کارها را می‌کنند، در خارج آن کارها را می‌کنند؟ تا ملتها بیدار نشوند و این ریشه‌ها را نکَنند و تا یک دولتی که دولت اسلامی باشد به تمام معنا، دولتی باشد که متعهد باشد به احکام اسلام، دولتی باشد که غربزده نباشد، به اسلام گرایش داشته باشد، روی کار نیاید، ما باید باز همین گرفتاریها را داشته باشیم.

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: