عکس

بیمارستان جماران

بیمارستان جماران

امام خمینی (ره) در بیمارستان جماران

موضوع
اشخاص
دریافت عکس دریافت آلبوم