امام در بیمارستان

امام در بیمارستان

امام خمینی در دوران بستری بودن در بیمارستان قلب تهران 1358

مکان:

تاریخ:

سید احمد خمینیحسن عارفیامام خمینیبیمارستان دریافت عکس