سخنرانی امام در بهشت زهرا

سخنرانی امام در بهشت زهرا

سخنرانی امام خمینی در بهشت زهرا پس از بازگشت به وطن

مکان:

تاریخ:

امام خمینیمحمدرضا طالقانیبهشت زهرا دریافت عکس