حرم حضرت معصومه (س)

حرم حضرت معصومه (س)

حرم حضرت معصومه (س)

مکان:

تاریخ:

امام خمینیحمیدرضا نقاشیانمهدی عراقیقمحرم حضرت معصومه (س) دریافت عکس