مسجد شیخ انصاری

مسجد شیخ انصاری

بر منبر تدریس در مسجد شیخ انصاری

مکان:

تاریخ:

امام خمینیسید علی اکبر محتشمی پورنجف دریافت عکس