سخنرانی در بهشت زهرا(س)

سخنرانی در بهشت زهرا(س)

سخنرانی در بهشت زهرا(س) در تاریخ 12 بهمن 57

مکان:

تاریخ:

امام خمینیمحمود مرتضایی فربهشت زهرا دریافت عکس