بیت امام خمینی (ره) در نجف اشرف

بیت امام خمینی (ره) در نجف اشرف

بیت امام خمینی (ره) در نجف اشرف

مکان:

تاریخ:

امام خمینینجفمنزل امام خمینی (ره) در نجف اشرف دریافت عکس