بیمارستان قلب شهید رجایی

بیمارستان قلب شهید رجایی

بیمارستان قلب شهید رجایی

مکان:

تاریخ:

امام خمینیبیمارستانسید احمد خمینیسید حسن خمینیعلی اشراقیبیمارستان قلب شهید رجایی دریافت عکس