بیمارستان قلب شهید رجایی

بیمارستان قلب شهید رجایی

بیمارستان قلب شهید رجایی

مکان:

تاریخ:

امام خمینیبیمارستانسید احمد خمینیخدیجه ثقفیزهرا مصطفویعلی اشراقیبیمارستان قلب شهید رجاییزهرا اشراقی دریافت عکس